Үйлчилгээний СТАНДАРТ, ҮЕ ШАТ

1

Цаг захиалга:

Утсаар цаг захиалах / Онлайн цаг захиалга / Төв дээр биечлэн ирж захиалга өгч болно.

2

Анхан шатны уулзалт:

Энэ уулзалт нь сэтгэл зүйн асуудлыг тодруулах зорилготой байдаг. Нууцлалын гэрээ байгуулж, үйлчилгээ авах товоо тогтоодог.

3

Сэтгэл зүйн оношилгоо:

Энэ уулзалт нь сэтгэл зүйн асуудалд үнэлэлт, дүгнэлт хийдэг. Цогц оношилгоо хийснээр өөрт тулгараад буй асуудлыг илүү үнэн бодитой харах боломж бүрддэг. 40-с дээш минут зарцуулдаг.

4

Үр дүнгийн тайлбар зөвлөгөө:

Оношилгооны үр дүн дээр суурилан цаашдын сэтгэл зүйн үйлчилгээг хэдий хугацаанд үргэлжлүүлэхийг тогтдог.

5

Зөвлөгөө заслын үйлчилгээ:

Энгийн үйлчилгээ 7 хоногт 1 удаа 50-60 минут үргэлжилдэг.

6

Үйлчилгээг төгсгөх:

Үр дүнд тулгуулан зөвлөгөө үйлчилгээг төгсгөдөг. Манай HUGMOM Монгол төв нь тодорхой хугацааны дараа давтан уулзалтаар үйлчлүүлэгчдээ анхаарал тавьдаг.

Видео мэдээллүүд